Prevádzkový poriadok

 1. Výrobné obdobie pestovateľských páleníc začína 1.júla a končí 31. júna nasledujúceho roka.
 2. Pestovateľ predloží prevádzkovateľovi pálenice žiadosť na výrobu destilátu v 3 vyhotoveniach, v ktorej vyjadruje súhlas s prevádzkovým poriadkom pálenice a že je oboznámený s § 19 zák. 105/2004 Z.z.
 3. Pestovateľ (domácnosť) môže vo výrobnom období vyrobiť 43 la destilátu (86 l – 50% destilátu) z ovocia dopestovaného v miernom podnebnom pásme, bez cudzích prímesí.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, pozinkovaných alebo inak povrchovo upravených nádobách, ktoré nie sú určené pre potravinárske účely a tiež odmietnuť kvas, ktorý obsahuje vápno, plesne alebo je inak znehodnotený.
 5. Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi kontrolu destilácie, kvality, stupňovitosti a pretečeného množstva.
 6. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne odstrániť nedostatky, ktoré zistí pestovateľ v priebehu destilácie alebo jej prípravy.
 7. V liehovare je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a používať neopletené demižóny.
 8. Ak pestovateľ omešká dohodnutý čas začatia služby viac ako 20 min., presunie sa v poradí na nový termín.
 9. Ak príde k nepredvídanej poruche destilačného zariadenia alebo k výpadu elektr. prúdu a pod., služba destilácie sa zaradí na najbližší možný termín.
 10. Ak prevádzkovateľ znehodnotí pestovateľovi ovocie – kvas, škodu nahradí pestovateľovi v cenách takto:
  - Jablko 0,10 Eur/kg
  - Hruška 0,10 Eur/kg
  - Slivka 0,10 Eur/kg
  - Čerešňa 0,10 Eur/kg
  - Marhuľa 0,10 Eur/kg
  - Hrozno – víno 0,10 Eur/kg
 11. Destilácia je možná dvomi spôsobmi: štandard – komfort (podľa dohody pestovateľa s prevádzkovateľom). Cena za štandardné pálenie je 5,20€ za  1 liter 52% destilátu, cena pálenia spôsobom komfort je 6,80€ za 1 l 52% destilátu. V cene je zahrnutá destilácia i likvidácia výpalkov.
 12. V prípade, ak pestovateľ bude chcieť destilovať nedoporučený kvas prevádzkovateľom, je povinný uhradiť za vzniknutú škodu náhradu vo výške 15,- Eur.